Statut

 1. poszanowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji narodowej, a także rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również ochronę dóbr kultury i obrzędów tradycji,
 2. pielęgnacja i promocja odrębności innych grup narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 3. przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi poprzez obalanie mitów i stereotypów etnicznych oraz prowadzenie dialogu różnych kultur, grup społecznych i promowanie idei wspólnoty europejskiej,
 4. poszukiwanie tożsamości jednostki w społeczeństwie i budowanie więzi jednostki ze społeczeństwem, w tym integracja pokoleniowa,
 5. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi i politycznymi,
 6. wspieranie inicjatyw lokalnych służących kształtowaniu postaw prospołecznych i pro-obywatelskich, a przez to zwiększanie zainteresowania życiem społecznym i obywatelskim,
 7. stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, sportowych i edukacyjnych
 8. skupianie kręgu twórców, artystów, uczonych, animatorów kultury i sportowców jako wzorców postaw społecznych i obywatelskich,
 9. kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo,
 10. popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, a przez to propagowanie idei aktywności społecznej,
 11. promocja i organizacja wolontariatu,
 12. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zatrudnienia jako takiego i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 13. promocja zdrowego trybu życia poprzez popularyzowanie sportu i aktywnych form spędzania czasu,
 14. promocja sportu jako formy przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym,
 15. propagowanie edukacji pro-środowiskowej i promowanie eko-etyki oraz współodpowiedzialności pokoleń za środowisko naturalne jako wspólne dobro.
Powered by Quick.CMS
Do góry
Wesprzyj nas